Tulikiven Suomussalmen mineraalivarannot kasvoivat 10 miljoonaa tonnia

TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.10.2022 KLO 10:00
Tulikiven Suomussalmen mineraalivarannot kasvoivat 10 miljoonaa tonnia
Tulikivi toteutti lisäkairauksia sekä -tutkimuksia ja päivitti JORC-koodiston mukaisen mineraalivarantoarvion Tulikiven Suomussalmen tehtaan kaivospiirissä sijaitsevasta Haaposen talkkiesiintymästä.
Selvityksen mukaan Haaposen esiintymän todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia. Mineraalivarannon päivityksessä on huomioitu uudet kairaustulokset, sekä rikastuskokeiden näytteenottoa varten kaivetut testikuopat ja näistä tehdyt analyysit. Uudet kairareiät lävistävät sivukiveä sekä malmin syvyysjatkeen kontaktit, ja varmistavat esiintymän jatkumisen aikaisemmin arvioitua syvemmälle. Näytteiden perusteella esiintymän sivukivien rikkipitoisuus on hyvin alhainen, joka vähentää merkittävästi kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Näytteistä on lisäksi määritetty kiven kalliomekaaniset ominaisuudet. Tietoa hyödynnetään louhinnan suunnittelun riskien hallinnassa.
Aiemmin todennäköisiksi mineraalivarannoiksi arvioitiin 12,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus totesi samassa kaivospiirissä sijaitsevien Kivikankaan, Sivusuvannon ja Kivisuvannon esiintymissä olevan yli 10 miljoonan tonnin mineraalivarantopotentiaalin. Projektin aikana Geologian Tutkimuskeskuksen tekemät rikastuskokeet osoittivat talkin soveltuvan yleisimpiin kaupallisiin tuotteisiin.
Mineraalivarantoarvion laatimisesta ovat vastanneet Markku Meriläinen, MAusIMM JORC (2012) ja Pekka Loven MAusIMM (CP) JORC (2012) Competent Person pätevyydellä.
"Tehty mallinnus osoittaa, että Haaposen talkkiesiintymä on hyvin tasalaatuinen ja muodoltaan selkeä. Yhdessä merkittävästi kasvaneen mineraalivarannon kanssa tämä luo vahvan perustan esiintymän kehittämiseksi kohti vastuullista sekä energia- ja kustannustehokasta hyödyntämistä. Olen tyytyväinen tehtyyn hyvään työhön ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin", sanoo pian Nordic Talcin toimitusjohtajana aloittava Erkki Kuronen.
On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Erkki Kuronen nimitetty Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi

Erkki Kuronen on nimitetty Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkki Kuronen siirtyy Nordic Talciin Sotkamo Silver AB:n konserninjohtajan tehtävästä. Hän on ollut Sotkamo Silverin palveluksessa vuodesta 2016. Tätä ennen Erkki Kuronen toimi Mondo Mineralsin Group Geology and Mining Managerina sekä muissa tehtävissä vuodesta 1996 alkaen.

Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Parhaillaan Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa sekä YVA-prosessia (ympäristövaikutusten arviointi) varten.

”Olen erittäin tyytyväinen voidessani ilmoittaa Erkki Kurosen nimityksestä Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkillä on 20 vuoden kokemus talkkiesiintymistä ja -liiketoiminnasta Mondo Mineralsilta sekä arvokas kokemus Sotkamo Silverin kaivoksen käynnistämisestä ja tuotannon ylösajosta”, toteaa Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

Erkki Kuronen: "Kiitän Tulikiven hallitusta luottamuksesta ja olen erittäin iloinen mahdollisuudesta ottaa vetovastuu Nordic Talcissa. Lähden innolla edistämään Suomussalmen talkkivarantojen kehittämistä kohti vastuullista ja menestyksekästä teollista hyödyntämistä. Talkkia käytetään meidän kaikkien arjessa, mm. muoveissa, maaleissa ja uusissa biopohjaisissa pakkauksissa."

Erkki Kuronen, M.Sc. (Geology) Nordic Talcin Advisory Boardiin

Erkki Kuronen liittyy Nordic Talcin Advisory Boardiin. Erkillä on yli 25 vuoden kokemus mineraali- ja kaivosteollisuudesta sekä malminetsinnästä.

Hän on Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja vuodesta 2020 ja Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2019, yhtiön palveluksessa vuodesta 2016 (mm. kaivospäällikkö ja COO).

Aiemmin Erkki on toiminut Mondo Mineralsin Group Geology and Mining Managerina (2011-2016), sitä ennen eri tehtävissä vuodesta 1996.


WSP selvitti Nordic Talcille Suomussalmen talkkikaivoksen toteuttavuutta 10.3.2022

Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen ja yritys valmistelee modernia talkkirikastetehdasta alueelle. Nordic Talc ja WSP Finland ovat sopineet yhteistyöstä tehtaan toteutettavuusselvityksessä. Työ perustuu aikaisempaa yhteistyöhön ja se toteutettiin vuoden 2021 aikana.

WSP teki kohteesta muutama vuosi sitten avolouhosoptimoinnin. Työ luo lähtökohdat suunnitella turvallinen ja tuottava louhos, joka toimii useita vuosia.

WSP toteutti Haaposen esiintymän geoteknisen tutkimusohjelman ja työ jatkui myöhenmmin kalliomekaanisella selvityksellä avolouhossuunnittelun tarpeisiin. Ensimmäiset tulokset saatiin syksyllä ja työ valmistuu alkuvuonna 2022. Siinä hyödynnettiin myös droneteknologiaa ja otettiin ilmakuvia sekä itse Haaposen esiintymästä, että vieressä sijaitsevasta vanhasta Kivikankaan louhoksesta. Dronekuvista muodostetaan fotogrammetrisia 3D-malleja, joita hyödynnetään sekä kalliomekaanisessa että geologisessa kartoituksessa.

Kalliomekaanisen selvityksen tavoitteena oli määritellä turvalliset mutta samalla taloudelliset avolouhossuunnitteluparametrit sekä arvioida avolouhoksen stabiliteetin kannalta olennaisia tekijöitä.
Selvityksen yhteydessä on tehty geotekninen kairasydänloggaus toukokuussa 2021 kairatuille sivukivirei'ille. Kairasydännäytteistä määritettiin myös laboratoriokokeilla alueen pääkivilajeille lujuus- ja muodonmuutosparametrit.

Selvityksen perusteella kalliolaatu alueella on kohtalaista - hyvää. Rakoilu noudattelee pääasiassa lähes pystysuoraa liuskeisuuden suuntaa.

Haaposen esiintymälle laadittu alustava avolouhossuunnitelma on stabiliteetin kannalta todettu toteuttamiskelpoiseksi, joskin Kaleton-lammen alueella pohja- ja pintavesiolosuhteiden vaikutus varsin lähelle lampea suunnitellun louhoksen stabiliteetille vaatii vielä lisäselvityksiä.


YVA:n kalataloudellisen ennakkotarkkailun tulokset valmistuivat 31.12.2021

 
Koeverkkokalastuksen yksikkösaalismuuttujat ja särkikalojen biomassaosuus luokittuivat vesimuodostumatyypin
vertailuarvoihin verrattuna erinomaisiksi, lukuun ottamatta Kurikkalampea, missä yksikkösaaliin biomassa oli vertailuarvoihin nähden korkea. On kuitenkin syytä huomioida, että Kivijärveä lukuun ottamatta järville ei oltu määritetty valmiita vesimuodostumatyyppejä,
joten luokkarajoja voi pitää lähinnä suuntaa antavina. Yksikkösaaliiden ajalliseen vertailuun luokkarajat ja vesimuodostumatyyppien myöhempi uudelleen tarkastelu eivät kuitenkaan vaikuta.

Ahvenkanta oli käytännössä kaikilla järvillä tasapainoinen ja normaali. Kalojen keskikoko oli kohtalaisen korkea kaikilla järvillä ja petokoon ahventen osuus ahvensaaliista suuri. Ahvenilla on poikasvaiheessa runsaasti ravintoa ja niiden kasvu on reipasta, jotta ne saavuttavat petokoon nopeasti.

Särkien pituusjakauma viittaa ahventen tavoin tasapainoiseen kalakannan rakenteeseen kohdejärvillä. Kalojen kasvu on todennäköisesti hyvää kaikissa ikäryhmissä, eikä kalaston rakenteessa ole vääristymää, joskin Kalettoman ja Valkeaisen lajisto oli hyvin suppea. Särjen
puuttuminen saaliista voi turvemailla viitata veden happamuuteen, mutta kyseisten järvien pH ei vesistötarkkailun tulosten perusteella ole niin matala, että särjen lisääntyminen häiriintyisi.

Särkeä ei Kalettomassa ja Valkeaisessa esiinny lainkaan tai kanta on hyvin heikko.

Sähkökalastusten saalis jäi hyvin vaatimattomaksi. Suvantojoen Suvantokosken kolme madetta ja Haaposenpuron ylemmän koealan kaksi särkeä jäivät ainoiksi saaliskaloiksi.

Tutkimukset toteutti Savo-Karjalan Ympäristökeskus Oy. Koekalastukset toteutettiin elokuussa 2021.

Nordic Talc Oy:n Suomussalmen talkkikaivoksen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset päätökseen 25.11.2021


Nordic Talc Oy:n Suomussalmen talkkikaivoksen alueelle on maastokaudella 2021 tehty kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä.

Eläimistön osalta selvitettiin pesimälinnusto sekä liito-oravan, viitasammakon, lepakkojen ja saukkojen esiintymistä alueella.
Selvitysalueella on pääosin talousmetsäisiä kivennäismaita, lampia rantoineen sekä länsiosassa laaja Kurikkasuon aapasuo, joka on keskeisiltä osiltaan luonnontilainen.

Alueen linnustoarvot keskittyvät luonnontilaisina säilyneille suo- ja metsäalueille, sekä vesistöjen rannoille. Alueen linnusto on seudulle tyypillistä. Mielenkiintoisin pesimälaji on huuhkaja, joka pesii kaivosalueella. Hankealueella ei havaittu liito-oravaa, lepakoita tai viitasammakkoa. Seudulla elää saukkoja, mutta saukon lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei sijaitse hankkeen lähivaikutusalueen alapuolisissa vesistöissä.

Tuloksilla selviteään luonnon nykytila ja niitä hyödynnetään käynissä olevassa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Ne toteuttiin AFRY:n johdolla.


Kainuun ELY-keskuksen lausunto Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntämisen YVA-ohjelmasta on valmistunut

Lue lisää Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/nordictalcSuomussalmiYVA


Nordic Talc Oy talkkihanke etenee Suomussalmella

Tiistaina 25.5.2021 pidettiin yleisötilaisuus Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntämisestä. Tallenne verkkotilaisuudesta on nähtävissä kahden viikon ajan eli 8.6.2021 asti. Avaa tallenne tästä linkistä: https://lnkd.in/e2hkgaA
Lisätietoa YVA-prosessista löytyy Kainuun ELY-keskuksen sivuilta. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Tiedote kuultavana olevasta Nordic Talc Oy:n YVA-ohjelmasta 13.5.2021:

NordicTalc YVA.pdf

Kati Oy käynnisti sivukivikairaukset Haaposen esiintymässä 3.5.2021.

Kairaustulosten avulla määritellään sivukivien kalliomekaaniset ja mineralogiset ominaisuudet. Kairasydän tutkimukset ja analyysit suorittaa WSP Finland Oy/ Golder. Tietoja käytetään hyväksi myös YVA-menettelyn yhteydessä sivukivien läjitysalueen suunnittelussa. Lisäksi nyt tehtäviä kairauksia hyödynnetään louhintasuunnitelmassa ja louhosoptimoinnissa.
Kairaukset kestävät noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja: mikael.von.hertzen@nordictalc.fi ja anssi.grohn@nordictalc.fi

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN 19.1.2021 

TULIKIVI OYJ
MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT 19.1.2021 KLO 09.30
TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.
YVA-menettely toteutetaan Afry Finland Oy:n kanssa ja se käynnistyy tammikuussa 2021.

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiön Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikiven Suomussalmella olevien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvitys tarkentaa talkkihankkeen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten.

On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

TULIKIVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com

Tulikivi Oyj perustaa Nordic Talc Oy:n 27.03.2020


Tulikivi Oyj:n hallitus on 26.3.2020 päättänyt perustaa Nordic Talc Oy:n. Yhtiön tavoitteena on Tulikiven Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Suomussalmen talkkihankkeen feasibility study, jonka tarkoituksena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Tulikivi selvittää samalla mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen ja sijoittajien saamiseksi Nordic Talcin toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohti teollista hyödyntämistä.

Tulikivi Oyj:n hallitus on nimittänyt Nordic Talc Oy:lle teollisuusmineraali- ja kaivosalan ammattilaisista koostuvan advisory boardin. Siihen kuuluvat Jan Ekblom, Mikael von Hertzen, Eeva Ruokonen ja Tarmo Tuominen.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen: ”Syksyllä 2019 valmistunut JORC-koodiston mukainen mineraalivarantoarvio vahvisti Suomussalmen kaivospiirin kuuluvan esiintymän olevan merkittävä Euroopan mittakaavassa. Tehtyjen selvitystöiden pohjalta uskomme sen olevan kannattavasti hyödynnettävissä. Nyt perustettavan yhtiön tehtävänä tulee olemaan kaupallisen tuotteiston ja logistiikan sekä teollisten prosessien suunnittelu. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme hankkeeseen mukaan osaavan ja kokeneen advisory boardin”.

 

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen                        
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
- Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100, www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

 

Jakelu: - NASDAQ OMX Helsinki Oy, - Keskeiset tiedotusvälineet